Organic Chemistry Portal

Abstracts

Search:

Manganese Catalyzed Direct Amidation of Esters with Amines

Zhengqiang Fu, Xinghua Wang, Sheng Tao, Qingqing Bu, Donghui Wei* and Ning Liu*

*Zhengzhou University, Zhengzhou 450001; Shihezi University, North Fourth Road, Shihezi, Xinjiang 832003, People’s Republic of China, Email: donghuiweizzu.edu.cn, ningliushzu.edu.cn

Z. Fu, X. Wang, S. Tao, Q. Bu, D. Wei, N. Liu, J. Org. Chem., 2021, 86, 2339-2358.

DOI: 10.1021/acs.joc.0c02478see article for more reactions

Abstract

A manganese(I)-catalyzed reaction of a wide range of aromatic, aliphatic, and heterocyclic esters, even fatty acid esters with a diverse range of primary aryl amines, primary alkyl amines, and secondary alkyl amines provides amides in good yields.

see article for more examplesKey Words

amides


ID: J42-Y2021