Organic Chemistry Portal

Abstracts

Search:

Nitrogen-Neighbored Single-Cobalt Sites Enable Heterogeneous Oxidase-Type Catalysis

Qi Zhang, Mi Peng, Zirui Gao, Wendi Guo, Zehui Sun, Yi Zhao, Wu Zhou*, Meng Wang, Bingbao Mei, Xian-Long Du, Zheng Jiang, Wei Sun, Chao Liu, Yifeng Zhu, Yong-Mei Liu, He-Yong He, Zhen Hua Li*, Ding Ma* and Yong Cao*

*University of CAS, Beijing 100049; Fudan University, Shanghai 200438; PKU, Beijing 100871, China, Email: wuzhouucas.ac.cn, lizhenhuafudan.edu.cn, dmapku.edu.cn, yongcaofudan.edu.cn

Q. Zhang, M. Peng, Z. Gao, W. Guo, Z. Sun, Y. Zhao, W. Zhou, M. Wang, B. Mei, X.-L. Du, Z. Jiang, W. Sun, C. Liu, Y. Zhu, Y.-M. Liu, H.-Y. He, Z. H. Li, D. Ma, Y. Cao, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 4166-4176.

DOI: 10.1021/jacs.2c12586


see article for more reactions

Abstract

An all-inorganic biomimetic system bearing robust nitrogen-neighbored single-cobalt site/pyridinic-N site (Co-N4/Py-N) pairs can act cooperatively as an oxidase mimic. The catalyst enables scalable synthesis of O-silylated compounds including silanols, borasiloxanes, and silyl ethers via an unprecedented aerobic oxidation of hydrosilane.

see article for more examples

proposed mechanismKey Words

silanols, air


ID: J48-Y2023